Home > Blossary: Truly Filipino
Mark of true Filipinos are very culturally orientated and traditional. During the colonial period many centuries ago, traditions and traits are formed which are being pass on to generations to generations. Some of which are evolving and new ones are being created due to changes happening in the society. These comprises of traits, vocabulary, things and foods.

Category: Other

21 Terms

Created by: paul01234

Number of Blossarys: 51

My Terms
Collected Terms

A Filipino usually says "hoy" to call someone's attention when he sees a stranger or a person he knows. Instead of saying the person's first name "hoy" is usually stated. This is the easiest way to approach someone.

Domain: Culture; Category: General culture

Filipínci obvykle řeknou "hoy", když chtějí získat něčí pozornost. Ať už se jedná o někoho cizího, nebo o někoho, koho znají. Namísto aby oslovili dotyčného jménem, řeknou obvykle "hoy". Jedná se o nejsnazší způsob jak někoho oslovit.

Domain: Culture; Category: General culture

In every dining table or in a restaurant, you will find a sawsawan, which simply means a sauce. A Filipino sauce comprises of soy sauce, vinegar, fish sauce, or hot sauce. They usually mix each of these sauces depending on their liking during a meal.

Domain: Culture; Category: General culture

Na každém jidelním stole nebo v restauraci najdete sawsawan, což jednoduše znamená omáčka. Sawsawan se na Filipínách skládá ze sojové omáčky, octa, rybí omáčky a pálivé omáčky. Filipínci obvykle míchají tyto omáčky podle chuti v průběhu jídla.

Domain: Culture; Category: General culture

This is what Filipinos called as "tuyo" a dried fish that is fried and traditionally eaten during breakfast with a cup of plain or fried rice and fresh tomatoes. Moderation is advisable when eating tuyo due to its high sodium and salt content.

Domain: Culture; Category: General culture

"Tuyo" Filipínci nazývají sušenou rybu, která je obvykle osmažená a tradičně se jí k snídani s miskou obyčejné nebo smažené rýže a s čerstvými rajčaty. Při jedení "tuyo" je vhodná umírněnost, neboť obsahuje vysoký podíl sodíku a soli.

Domain: Culture; Category: General culture

Filipinos are mostly Catholic Christians, so in every kitchen wall you usually see an image of The Last Supper. This picture can be either just a simple plastic banner or an expensive type of painting. This implies how devoted they are to Christianity.

Domain: Culture; Category: General culture

Filipínci jsou převážně katoličtí křesťané, takže v každé kuchyni na stěně obvykle uvidíte obrázek Poslední večeře. Tento obrázek může mít podobu jak jednoduché plastiky, nebo se může jednat o dražší typ malby. To naznačuje, jak jsou Filipínci křesťanství oddaní.

Domain: Culture; Category: General culture

Filipinos would say "colgate" instead of saying toothpaste. Actually, this is a local popular brand name of toothpaste, which they are using to clean their teeth.

Domain: Culture; Category: General culture

Filipínci řeknou "colgate" namísto aby řekli "zubní pasta". Jedná se totiž o značku zubní pasty, která je ne Filipínách populární.

Domain: Culture; Category: General culture

The correct term for saying the electric power is off should be black-out. Instead of saying black-out, a Filipino would say brown-out.

Domain: Culture; Category: General culture

Správný termín v angličtině, který se používá, pokud vypadne elektrický proud, je "zčernat" (black-out). Namísto, aby Filipínec řekl black-out (zčernat), řekne brown-out (zhnědnout).

Domain: Culture; Category: General culture

This is a short term for refrigerator, which is a box-type machinery to cool foods and beverages and also to preserve freshness of meat and vegetables. So, if a Filipino says "ref" he implies it is the refrigerator.

Domain: Culture; Category: General culture

Toto je zkratka pro lednici (refrigerator), což je zařízení krabicového tvaru, které slouží ke chlazení jídel a nápojů a rovněž uchovává čerstvé maso a zeleninu. Takže pokud Filipínec řekne "ref", myslí tím lednici.

Domain: Culture; Category: General culture

This is one of the many bad habits of a Filipino. It is a simple term for "late habit." This definitely describes that Filipinos are fund of being late in cases like appointments or a simple task. For example, if a meeting is set at 10:00 AM, a Filipino usually arrives later than 15 minutes or longer.

Domain: Culture; Category: General culture

Filipínský čas je jedním z mnoha špatných zvyků obyvatel Filipín. Je to jednoduše termín pro "zvyk dělat věci pozdě". To rozhodně popisuje, že Filipínci chodí rádi pozdě na schůzky, nebo provádějí jednoduché úkoly pozdě. Například, pokud je schůzka naplánována na 10 hodin ráno, Filipínec dorazí o 15 minut později nebo ještě déle.

Domain: Culture; Category: General culture

It is a simple way of showing respect to anyone. These words are uttered during simple conversations or discussions. It is usually said to a person older than you, an elderly, boss, or other people in your community such as priest, doctor, teacher, etc.

Domain: Culture; Category: General culture

Je jednoduchý způsob, jak prokázat někomu respekt. Tato slova bývají prostě vyřčena během konverzace nebo diskuze. Obvykle se říkají člověku staršímu než jste vy, starším osobám, vedoucím nebo dalším lidem ve vašem okolí jako např. knězi, doktorovi, učiteli apod.

Domain: Culture; Category: General culture

A tagalog term meaning funeral wake. The lament of a dead person is usually within a week or two before the burial ceremony or even longer depending on the family's decision. This usually took place at the deceased house. During the wake, the family, relatives, friends and neighbors gathers to mourn by eating coffee plus bread or playing cards or mahjong.

Domain: Culture; Category: General culture

Termín z tagalštiny, který znamená pohřební vigilie. Oplakávání zesnulého probíhá obvykle týden či dva týdny před pohřbem, nebo ještě dříve, a to v závislosti na rozhodnutí rodiny. A obvykle se koná v domě zemřelého. Během vigilie se sejde rodina, příbuzní, přátelé a sousedé a truchlí tak, že jedí chléb, který zapíjejí kávou a hrají karty nebo madžong.

Domain: Culture; Category: General culture

This is also known as crabs in the bucket, which is a metaphor describing a crab escaping from a pot. So, instead of letting one crab escape, they pull down each other in order to prevent anyone from escaping the pot. A bad mentality of Filipinos, which is due to envy they don't let others succeed.

Domain: Culture; Category: General culture

Existuje metafora, kdy je spousta krabů v jednom kbelíku a všichni se snaží uprchnout před uvařením v hrnci. Namísto aby nechali jednoho kraba uniknout, strhávají se vzájemně dolů, aby zabránili tomu, že někdo z nich uvaření unikne. Tato metafora symbolizuje špatnou mentalitu Filipínců, kteří pro závist nenechají uspět ostatní.

Domain: Culture; Category: General culture

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

all about Egyptian Gods and Goddesses

Category: Religion

By: paul01234

all about spells used in the movie or book Harry ...

Category: Entertainment

By: paul01234

all about software engineering terms

Category: Engineering

By: paul01234

all about terms related to database management

Category: Technology

By: paul01234