الصفحة الرئيسية > Blossary: Sugar bombs
You should be aware of this products! They contain huge amounts of sugar and are therefore responsible for many diseases.

الفئة:

9 Terms

Created by: anton.chausovskyy

Number of Blossarys: 25

My Terms
Collected Terms

Poudres de boisson sont en général tout le sucre. Poudre de limonade par exemple peut être jusqu'à 94 % de sucre. Vérifiez les étiquettes pour recherchez les variétés de faible teneur en sucre. Les ...

Domain: Food (other); المجال/التخصص: Sugar

飲料の粉末は、通常、すべての砂糖です。レモネード粉末たとえば 94% の砂糖をすることができます。低糖の品種のためにラベルを確認してください。ソフトド リンクは通常唯一の 11 % の砂糖が単一の 12 オンスすることができますされますが含まれている中規模のバナナで見つけるだろう砂糖の量 2 倍以上である砂糖の約 38 ...

Domain: Food (other); المجال/التخصص: Sugar

Сосове и превръзка често може да бъде източник на скритите захари. Шоколадов сироп може да бъде 50 % захар, салата превръзки може да е 29 % захар и кетчуп може да бъде 23 % захар. Внимавайте за ...

Domain: Food (other); المجال/التخصص: Sugar

Sauces and dressing can often be a source of hidden sugars. Chocolate syrup can be 50% sugar, salad dressings can be 29% sugar, and ketchup can be 23% sugar. Watch out for labels that are low fat, or ...

Domain: Food (other); المجال/التخصص: Sugar

Domain: Food (other); المجال/التخصص: Sugar

Sugar is often the key ingredient in most sweet tasting cookies an cakes. Macaroons contain 71% sugar, making them one of the highest sugar cookies around. Other cookies can be up to 63% sugar. Cakes ...

Domain: Food (other); المجال/التخصص: Sugar

Dried apples contain the most sugar being 81% sugar in total, dates are 66% sugar and so are dried litchis, dried pears are 62% sugar, raisins are 59% sugar, dried apricots are 53% sugar, dried figs ...

Domain: Food (other); المجال/التخصص: Sugar

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  

JohnMiller0171

ClickBank affiliate marketing success begins with finding the best products to promote. Once you have identified an offer, you can create an ad campaign to promote it, and earn a commission when the referral leads to a sale. affiliate marketing

11:00, 30 October 2022

JohnMiller0171

Tutoring students can be as simple as assisting students with their homework. However, if you're interested in becoming a higher-paid online tutor, you'll need to specialize in a particular subject. work from home jobs

10:55, 30 October 2022

JohnMiller0171

Secondly, it is best to download an application that encrypts your traffic. This way, you'll avoid exposing your IP address. dark web sites

10:49, 30 October 2022

JohnMiller0171

While this can increase your security, you should keep in mind that it will mess up the functionality of some websites. dark web links

10:44, 30 October 2022

JohnMiller0171

The Dark Web is legal in most countries, but it is only legal if you are not using it for illegal purposes. dark web

10:39, 30 October 2022

JohnMiller0171

These methods include using a VPN, the Amnesiac Incognito Live System, and the Tor browser. These methods will keep you safe from attacks and help you browse the dark web safely. deep web

10:29, 30 October 2022

JohnMiller0171

Often, they put themselves in serious danger to reveal the truth. Luckily, the Dark Web has been created as a safe haven for these individuals. dark web links

10:23, 30 October 2022

RexPerkins

It's superior, however , check out material at the street address. Piccadilly Grand Price

21:35, 8 March 2022

RexPerkins

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: تصليح كهرباء منزل

22:02, 17 February 2022

RexPerkins

Interestingly you write, I will address you'll find exciting and interesting things on similar topics. تصليح طباخات

20:43, 17 February 2022

RexPerkins

Interesting and interesting information can be found on this topic here profile worth to see it. بنشر متنقل

19:16, 17 February 2022

RexPerkins

wow this saintly however ,I love your enter plus nice pics might be part personss negative love being defrent mind total poeple , voice mail service

02:17, 17 February 2022

RexPerkins

It is very good, but look at the information at this address. Merchant Services Partnerships

11:35, 14 February 2022

RexPerkins

These websites are really needed, you can learn a lot. merchant services residual income

11:28, 14 February 2022

RexPerkins

Profit primarily prime quality items -- you can understand them all within: best time to buy crypto

05:58, 12 February 2022

RexPerkins

This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: Merchant Services Agent Program

22:08, 10 February 2022

RexPerkins

On this page you can read my interests, write something special. Lakeland Pest Control

08:35, 10 February 2022

RexPerkins

Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: رقم مقوي شبكة

20:26, 8 February 2022

RexPerkins

I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: فني ستلايت العاصمه

20:15, 8 February 2022

RexPerkins

This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url: بنشر امام المنزل

20:12, 8 February 2022

RexPerkins

These things are very important, good think so - I think so too... فني تكييف

20:08, 8 February 2022

RexPerkins

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... مكافحة قوارض

20:05, 8 February 2022

RexPerkins

These websites are really needed, you can learn a lot. Orlando Bed Bug Treatment

02:44, 8 February 2022
My other Blossarys

Born in North Carolina in 1983, Edward Snowden ...

المجال/التخصص: Politics

By: anton.chausovskyy

As one of the most important currencies in the ...

المجال/التخصص: Business

By: anton.chausovskyy

These books are the perfect choice for people who ...

المجال/التخصص: Arts

By: anton.chausovskyy

I create this glossary for the purpose of warning ...

المجال/التخصص: Arts

By: anton.chausovskyy