الصفحة الرئيسية > Blossary: Retirement
Special terms with detailed definition help you to have a deep understanding of Retirement life.

الفئة: Other

23 Terms

Created by: zzcgood

Number of Blossarys: 7

My Terms
Collected Terms

Overføring av en avdød person gjenværende pensjonisttilværelse eiendeler til gjenlevende ektefelle. Dette kan gjøres ved å bare overføre eierskap av pensjon eiendelen, eller ved å overføre ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Savings

Un tipo de contribución de la empresa al fondo de pensiones de un empleado en el que las contribuciones del empleado hasta un límite máximo van acompañadas por contribuciones idénticas, o ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Savings

A type of employer contribution to an employee retirement fund in which employee contributions up to a maximum limit are accompanied by identical, or at least proportional, contributions by the ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Savings

An arrangement in which an employer shares some of its profits with its employees. The compensation can be stocks, bonds, or cash, and can be immediate or deferred until retirement. Profit-sharing ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Savings

The deposits made by a marriage partner into the other partner's individual retirement account (IRA). In order to qualify, the income of the contributing spouse must be less than the account owner's, ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Savings

The transfer of a deceased person's remaining retirement assets to a surviving spouse. This may be done by simply transferring ownership of the retirement asset, or by transferring available funds to ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Savings

A savings account established for a taxpayer as a way to encourage saving for retirement. The plan provides an additional tax credit for taxpayers under a certain income level, which is deposited ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Savings

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

These are complex terms used in in-depth economic ...

المجال/التخصص: Business

By: zzcgood

Option is the right, but not the obligation, to ...

المجال/التخصص: Business

By: zzcgood

This glossary presents terms related to ...

المجال/التخصص: Business

By: zzcgood

Useful terms for students who major in economy or ...

المجال/التخصص: Education

By: zzcgood