الصفحة الرئيسية > Blossary: Options Terms and Definitions
Option is the right, but not the obligation, to buy or sell a specific amount of a given stock, commodity, currency, index, or debt, at a specified price during a specified period of time. This glossary will give you insights into the world of Option.

الفئة: Business

24 Terms

Created by: zzcgood

Number of Blossarys: 7

My Terms
Collected Terms

Pe termen lung titluri opţiune, adesea emise de către proprietarul unei resurse extractibile precum metale preţioase, care dă titularului dreptul dar nu obligaţia de a dobândi proprietatea de produs ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Investment banking

Ένα είδος σύνθετου δικαιώματος προαίρεσης που μπορεί να εξασκηθεί μόνο αν η τιμή του υποκείμενου τίτλου ξεπεράσει ή δεν φτάσει ένα προκαθορισμένο όριο. Τα οριοθετηµένα δικαιώματα προαίρεσης χαρακτηρίζ ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Investment banking

Μέθοδος αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης που υποθέτει πως η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται και μειώνεται σε προκαθορισμένους ρυθμούς σε ένα προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα. Οι πιθανές τιμές ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Investment banking

Ένα συμβόλαιο που δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει (call option) ή να πουλήσει (put option) έναν καθορισμένο αριθμό μετοχών, αγαθών, νομισμάτων, δεικτών ή χρέους, ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Investment banking

Long-term option securities, often issued by the owner of an extractable resource such as precious metals, which gives the holder the right but not the obligation to acquire ownership of the ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Investment banking

A put or call that is written by an investor who does not own a position in the underlying asset that locks in the cost of delivering the shares if the option holder elects to exercise the option. ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Investment banking

An investment technique in which an investor sells shares short before actually borrowing the shares or before determining if shares can be borrowed. The practice is often illegal, but the SEC has ...

Domain: Banking; المجال/التخصص: Investment banking

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

These are complex terms used in in-depth economic ...

المجال/التخصص: Business

By: zzcgood

Special terms with detailed definition help you ...

المجال/التخصص: Other

By: zzcgood

This glossary presents terms related to ...

المجال/التخصص: Business

By: zzcgood

Useful terms for students who major in economy or ...

المجال/التخصص: Education

By: zzcgood