Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Една 420 метарска патека за трчање од ридот на safa до Marwah. Трчањето назад е исто така sa'y. Седум sa'ys мора да биде завршена и за Хаџ и Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Una carrera de 420 metros desde la colina de Safa hasta Marwah La carrera de vuelta también es un sa'y. Siete sa'ys debe ser completados para Hajj y 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Месецот во кој Хаџ може да навлезе, од 8 до 13-ти.

Domain: Religion; Category: Islam

El mes en el cual Hajj puede embarcarse, del 8o. al 13o.

Domain: Religion; Category: Islam

Мал аџилак, вклучувајќи почетната tawafs и sa'ys. Тоа може да биде завршен во секое време на годината и е исто така дел од Хаџ.

Domain: Religion; Category: Islam

La peregrinación menor, incluyendo los tawafs iniciales y los sa'ys. Puede ser completada en cualquier momento del año y es parte también de Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

Кружењето на Kabah во спротивност од стрелките на часовникот. Седум tawafs се потребни за првиот дел од Хаџ и за Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Una revolución del Kab'ah en sentido antihorario. Siete tawafs son requeridos para la primera parte de Hajj y para 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Штандот пред Аллах што се наоѓа на планината Арафат, или Планината на Милоста.

Domain: Religion; Category: Islam

La batalla ante Alá que toma lugar en el Monte Arafat, o el 'Monte de la Piedad'.

Domain: Religion; Category: Islam

Трите столбови во Мина, кои се направени да го симболизираат вкупното отфрлање на Iblis (ѓаволот).

Domain: Religion; Category: Islam

Los tres pilares en Mina que son lapidados en total rechazo a Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Единство и целина, заедница на Алах, многу важна идеја во исламот.

Domain: Religion; Category: Islam

El ser uno y la unidad de Alá, una muy importante idea en el Islamismo.

Domain: Religion; Category: Islam

Судниот ден, денот на кој Алах ќе им суди на сите нас, вклучувајќи го и Iblis (или Shaytan), ѓаволот.

Domain: Religion; Category: Islam

El Día del Juicio, el día en el cual Alá nos juzgará a todos, incluyendo a Iblis (o Shaytan), el diablo.

Domain: Religion; Category: Islam

Живот после смртта, исто така познат како задгробниот живот.

Domain: Religion; Category: Islam

La vida después de la muerte, también conocida como "El más allá".

Domain: Religion; Category: Islam

Проповедта проповедано од имамот. Планината Арафат е местото каде Мухамед проповедал неговата последна khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermón que predica un imán. El monte Arafat es el lugar donde Mahoma predicó su último sermón o khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Деведесет и девет молитвени бројаници кои им помагаат на муслиманите да се сеќаваат на деведесет и деветте имиња на Алах.

Domain: Religion; Category: Islam

Las noventa y nueve cuentas que ayudan a los musulmanes a recordar los noventa y nueve nombres de Alá.

Domain: Religion; Category: Islam

Поднесување на Алах. Се вели дека секое создание знае свој (режим на) молитва и пофалби Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

La sumisión a Allah. Se dice que toda criatura "conoce" su propio modo de orar y alabar Sura 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Казната за оние кои не веруваат во исламот, страшна казна во огнот на ѓаволот,пеколот.

Domain: Religion; Category: Islam

Los castigos para aquellos que no creen en el Islam, espantosos castigos en el fuego del infierno

Domain: Religion; Category: Islam

Наградата за верник на исламот на денот на пресудата, рајот. Исто така, земјата во која Адам и Hawwa (Ева) живеел пред нивната непослушност и отстранување од "рајската градина".

Domain: Religion; Category: Islam

Es la recompensa para un creyente del Islam en el día del juicio, el paraíso. También se refiere al lugar en donde Adán y Hawwa (Eva) vivían antes de su desobediencia y destierro del 'Jardín del Edén'.

Domain: Religion; Category: Islam

Послушноста, чин на богослужење и покорност кон Аллах. Должност која муслиманот ја има.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys