Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Наградата за верник на исламот на денот на пресудата, рајот. Исто така, земјата во која Адам и Hawwa (Ева) живеел пред нивната непослушност и отстранување од "рајската градина".

Domain: Religion; Category: Islam

Nagraditi za jednu verutalanu Islamu u danu Krisnu, paradis Takoje mesto do Adam i Eva pred neposlunost vrty ''Edemu'' zivotati imaje.

Domain: Religion; Category: Islam

Казната за оние кои не веруваат во исламот, страшна казна во огнот на ѓаволот,пеколот.

Domain: Religion; Category: Islam

Kazna za one koji ne veruju u Islam, užasna kazna u vatrama \"pakla\".

Domain: Religion; Category: Islam

Единство и целина, заедница на Алах, многу важна идеја во исламот.

Domain: Religion; Category: Islam

Istovetnost i jedinstvo Alaha, veoma važna misao u Islamu.

Domain: Religion; Category: Islam

Деведесет и девет молитвени бројаници кои им помагаат на муслиманите да се сеќаваат на деведесет и деветте имиња на Алах.

Domain: Religion; Category: Islam

Devedeset devet molitvenih brojanica koje pomažu Muslimanima da upamte devedeset devet Alahovih imena.

Domain: Religion; Category: Islam

Судниот ден, денот на кој Алах ќе им суди на сите нас, вклучувајќи го и Iblis (или Shaytan), ѓаволот.

Domain: Religion; Category: Islam

Sudnji Dan, dan kada će Alah svima nama suditi, uključujući Iblisa ( ili Šejtana), đavola.

Domain: Religion; Category: Islam

Поднесување на Алах. Се вели дека секое создание знае свој (режим на) молитва и пофалби Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Submission to Allah. It is said that every creature 'knows it's own (mode of) prayer and praise' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys