الصفحة الرئيسية > Blossary: Divergent

الفئة: Entertainment

8 Terms

Created by: dnatalia

Number of Blossarys: 60

My Terms
Collected Terms

Erudīts ir viena no piecām frakcijām Divergent. Šī frakcija, kas raksturojas ar lielu zināšanu. Tas ir viens un tikai frakcija, kas veltīta uz zināšanām, izlūkošanas, zinātkāri un vērīgums. Tā tika ...

Domain: Entertainment; المجال/التخصص: Movies

No mundo do divergente, aqueles que não pertencem a qualquer facção - eles são factionless. O factionless podem ser descrita como a pior ainda sem teto, bem em algum momento, algumas pessoas escolhem ...

Domain: Entertainment; المجال/التخصص: Movies

In the world of Divergent, those who dont belong to any faction - they are factionless. The factionless can be described as homeless, well sometime even worse, some people chose death over being ...

Domain: Entertainment; المجال/التخصص: Movies

It is one of the five factions in the world of Divergent. They value fearless, undaunted and bravery. It was formed by those who blamed fear and cowardice as a cause of the problems society faced. It ...

Domain: Entertainment; المجال/التخصص: Movies

It is one of the five factions in the world of Divergent who value honesty and fairness. was formed by those who blamed duplicity and deception for human nature's faults. Because of this, the ...

Domain: Entertainment; المجال/التخصص: Movies

Erudite is one of the five factions in Divergent. This faction characterized by great knowledge. It is the one and only faction dedicated to knowledge, intelligence, curiosity, and astuteness. It was ...

Domain: Entertainment; المجال/التخصص: Movies

Amity is one of the five factions in the world of Divergent. It is the one and only faction dedicated to peacefulness, kindness, forgiveness, trust, self-sufficiency, and neutrality. Amity was formed ...

Domain: Entertainment; المجال/التخصص: Movies

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

Charlotte Brontë was an English novelist and poet ...

المجال/التخصص: Literature

By: dnatalia

The term pharaoh ultimately was derived from a ...

المجال/التخصص: History

By: dnatalia

Borgia Family, Spanish Borja, descendants of a ...

المجال/التخصص: History

By: dnatalia

Caviar refers to the salted eggs (roe) of the ...

المجال/التخصص: Food

By: dnatalia