الصفحة الرئيسية > Blossary: The Moon
Name: Moon Age: 4.5 billion years old Mass: 73'490'000'000'000'000 million kg Shape: Egg-shaped Family: Member of our solar system, satellite of earth Active Relationships: Orbits around the earth Distance from earth: 384'467 km (~364 397 km at perigee, ~406 731 km at apogee) Traveling by car: 130 days Traveling by rocket: 13 hours Traveling by light speed: 1.52 sec Diameter: 3476 km (1/4 of the Earth's) Driving around by car: 4 days Gravity acceleration: 1.62m/sec2 (1/6 of Earth's) Revolution period: 27.3217 days Mean Synodic period(new moon to new moon): 29.530588861 days Mean orbital velocity: 1.023 km/sec

الفئة: Geography

17 Terms

Created by: tula.ndex

Number of Blossarys: 51

My Terms
Collected Terms

เนื่องจากการสูญเสียพลังงานของวงโคจรกับแรงโน้มถ่วงโลก ดวงจันทร์ได้มากค่อย ๆ เคลื่อนออกไปจากโลก ในประวัติศาสตร์ยุคแรกมากของโลก ดวงจันทร์มองประมาณ 3 ครั้งใหญ่กว่าขนาดปรากฏบนท้องฟ้า ก็ใกล้ชิดกับโลก ...

Domain: Astronomy; المجال/التخصص: Moon

Els eclipsis de sol es produeixen quan hi ha lluna nova, mentre que els eclipsis de lluna es produeixen en lluna plena.

Domain: Astronomy; المجال/التخصص: Moon

La lluna provoca moltes de les marees que es produeixen als oceans terrestres. Aquest fenomen es deu a la força gravitatòria entre la Terra i la lluna. Durant la lluna plena i la lluna nova, el sol, ...

Domain: Astronomy; المجال/التخصص: Moon

Pasqua cau el primer diumenge posterior al primer dissabte després de la primera lluna plena posterior al equinocci. (L'equinocci acostuma a ser el 21 de març, però també pot ser el 20 o 22 de ...

Domain: Astronomy; المجال/التخصص: Moon

Encara que s'hagin plantat diverses banderes dels Estats Units a la superfície de la lluna, el govern dels E.U.A. no reclama cap territori del satèl·lit. De fet els Estats Units és membre del ...

Domain: Astronomy; المجال/التخصص: Moon

La lluna pràcticament no té atmosfera perquè la seva força de la gravetat és molt dèbil. Qualsevol tipus de gas s'escaparia de la seva atmosfera. Sense atmosfera, no hi ha erosió del vent, ni de ...

Domain: Astronomy; المجال/التخصص: Moon

La temperatura de la superfície fluctua entre uns 150ºC(+300ºF)durant les 2 setmanes que dura el dia i uns -170ºC(-270ºF)durant les 2 setmanes que dura la nit. per aquest motiu no hi ha suficient ...

Domain: Astronomy; المجال/التخصص: Moon

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

المجال/التخصص: Other

By: tula.ndex

Its amazing what we can do with just a little ...

المجال/التخصص: Travel

By: tula.ndex

New Species found recently.

المجال/التخصص: Animals

By: tula.ndex

It is the ‘coming together of two or more ...

المجال/التخصص: Technology

By: tula.ndex