Home > Blossary: World's Top Economies in 2014
The world's strongest economies in terms of GDP growth, low unemployment, stable banking system, a firm current account balance, and burgeoning trades.

Category: Business

5 Terms

Created by: Nemiroff

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms
English (EN)
Czech (CS)

The U.S. was the sleeper-hit of the global economy in 2013. Marked by a steady trend of GDP growth rate increases, surging stock markets, deficit reduction, and declining unemployment, the U.S. economy is brimming with short-term potential. When you include an energy boom, an entrepreneurial culture, low interest rates and the resurgence of manufacturing, you've got a recipe for continued expansion in 2014. And that expansion may no longer be so tepid: Third-quarter U.S. GDP was revised upward earlier this month from 2.8% to 3.6%. These factors, combined with the enormous scale of a $15.7 trillion GDP, portend a significant impact on the world economy in 2014. While 2014 is the United States' oyster, beyond the short term, brooding clouds await. The threat of long-term budget deficits looms over the United States. In addition, continued political dysfunction has not only decreased the country's creditworthiness, but it's also diminished corporate confidence, a key ingredient for sustained economic growth. Finally, quantitative easing by the Federal Reserve is still a wild card. It's anyone's guess how the economy will absorb the absence of the Fed's bond buying in 2014.

Domain: Economy; Category: International economics

Spojené státy byly co se týče celosvětové ekonomiky hitem roku 2013. Vyznačujíc se stálým zvyšováním sazeb růstu HDP, prudkým nárůstem akciových trhů, snižováním deficitu a klesající nezaměstnaností překypuje americká ekonomika krátkodobým potenciálem. Když skloubíme energický boom, podnikatelskou kulturu, nízké úrokové sazby a oživení výroby, máme recpet na pokračující expanzi v roce 2014. A tato expanze nemusí být nadále tak vlažná. Třetí čtvrtletí amerického HDP bylo revidováno směrem vzhůru na začátku tohoto měsíce, a to z 2,8% na 3,6%. Tyto faktory spolu s obrovským rozsahem HDP (15,7 trilionu am. dolarů) věští značný vliv na světovou ekonomiku v roce 2014. Zatímco rok 2014 bude pro Spojené státy představovat žně, v krátkodobém horizontu se nad USA stahují mračna. Na obzoru je hrozba dlouhodobých rozpočtových schodků po celých Spojených státech. Kromě toho pokračující politická dysfunkce nejenže snížila úvěruschopnost země, ale také snížila důvěru korporací, což je klíčový faktor pro udržitelný hospodářský růst. A konečně, kvantitativní uvolňování prováděné Federálním rezervním systémem je pořád divokou kartou. Můžeme se jen dohadovat, jak ekonomika vstřebá absenci nákupu dluhopisů Federálním rezervním systémem v roce 2014.

Domain: Economy; Category: International economics

China continues to gleam with a number of superlatives to its name in 2014. Of the 15 largest world economies, it possesses the highest GDP year-over-year growth rate at 7.8%. It also has the third lowest proportion of debt to GDP at 26%. China is trading partner to the world, with 124 countries identifying China as being their largest trading relationship. GDP growth, while still torrid compared with that of developing nations, however has fallen off recently from the 10% growth rate achieved many times over the past two decades: 7% to 7.5% may be a more sustainable rate for the next few years. The country is at the outset of a multi-year effort to transform from a producer economy to a consumer led economy, where the service sector will provide growth and stability for the working population.

Domain: Economy; Category: International economics

Čínu budeme spojovat s několika superlativy i v roce 2014. Z 15 největších světových ekonomik zaujímá se svými 7,8% nejvyšší každoroční růst HDP. Má také třetí nejnižší podíl dluhu k HDP, a to 26%. Čína je světovým obchodním partnerem. 124 zemí považuje Čínu za svého nejvýznamenějšího obchodního partnera. Růst HDP spadl nicméně v poslední době z 10%, kterých bylo dosaženo několikrát v posledních dvou desetiletích. 7% nebo 7,5% se zdá být udržitelnou měrou v přístích několika letech. Země je na počátku své víceleté snahy se přeměnit z výrobní ekonomiky na spotřební ekonomiku, kdy by měl sektor služeb zajišťovat růst a stabilitu pro pracující obyvatelstvo.

Domain: Economy; Category: International economics

Germany is one of the anchors of the world economy, and at $3.4 trillion annual GDP, it accounts for nearly 28% of the Eurozone economy. Under Angela Merkel's steady leadership, the country has provided stability to the euro area while taking advantage of a weaker euro over the past couple of years to ramp up on exports. The country has the highest current account balance as a percentage of GDP among the world's 15 largest economies. A high current account balance indicates that a country is a competitive exporter with a high domestic savings rate. Although Germany has encountered some speed bumps, given the country's dynamic economy, the German locomotive should continue to steam ahead in 2014.

Domain: Economy; Category: International economics

Německo je jednou z opor světové ekonomiky a s 3,4 triliony am. dolarů HDP tvoří 28% ekonomiky Eurozóny. Pod stálým vedením Angely Merkel Německo zajistilo stabilitu v eurozóně, zatímco využilo výhod slabšího eura v posledních několika letech, neboť se zaměřilo na export. Německo má v současné době nejvyšší platební bilanci jako procentní podíl HDP mezi 15 největšími světovými ekonomikami. Vysoká aktuální platební bilance znamená, že země je konkurenční exportér s vysokou mírou domácích úspor. Ačkoli Německo narazilo na několik zpomalovacích pruhů, vzhledem k dynamické ekonomice země by měla německá lokomotiva pokračovat plnou parou vpřed i v roce 2014.

Domain: Economy; Category: International economics

Of the 15 largest world economies, South Korea ranks 15th. But at 3.3%, its $1.1 trillion economy is growing at a faster annual rate than all countries in the group except for India (4.8%) and China (7.8%). The South Korean economy is characterized by manufacturing and technological innovation, a trait it shares with the United States. With each passing year, South Korea marks a transition from regional dynamo to global powerhouse. Brands such as Samsung, Hyundai, LG, and Kia are household names and account for billions of the country's output. South Korea just marked its fastest quarter over quarterly growth in two years, as GDP grew 3.3%. Surprisingly, South Korea has one of the older populations among leading industrial nations, at a median age of 39.7 years. While its population is not as aged as Germany's or Japan's (each near 46.0 median age), it doesn't have the youth of the U.S. or China (37.2 and 36.3 median age, respectively). The aging of the South Korean population represents a medium-term growth risk in an otherwise healthy economy.

Domain: Economy; Category: International economics

V žebříčku 15 největších světových ekonomik Jižní Korea zaujímá 15. místo. Ale při hodnotě 3,3% roste ekonomika Jižní Koreje při svých 1,1 trilionu am. dolarů rychleji než ekonomiky ostatních zemí, které spadají do této skupiny, kromě Indie (4,8%) a Číny (7.8%). Ekonomiku Jižní Koreje charakterizuje průmyslová výroba a technologické inovace, což je rys, ve kterém se shoduje s USA. S každým dalším rokem představuje Jižní Korea přechod od regionální síly k světové mocnosti. Značky jako Samsung, Hyundai, LG a Kia jsou všeobecně známé a stojí také za miliardami hospodářské produkce země. Jižní Korea zrovna zaznamenala svůj nejrychlejší kvartál ve svém čtvrletním růstu za poslední 2 roky, přičemž HDP vzrostlo na 3,3%. Je však překvapivé, že co se týče věku obyvatel země, řadí se Jižní Korea narozdíl od ostatních průmyslových národů mezi ty starší, s průměrným věkem 39,7 let. I když průměrný věk není tak vysoký jako v Německu nebo v Japonsku (zhruba 46 let v obou zemích), zdaleka se nemůže srovnávat se Spojenými státy (37,2) nebo Čínou (36,3 let). Stárnutí populaci Jižní Koreje představuje střední riziko růstu jinak zdravé ekonomiky.

Domain: Economy; Category: International economics

With its seemingly permanent state of deflation and flat economic growth, it's easy to forget that the tiny island nation of Japan has an economic output that's almost three quarters that of China's, despite having only 9% of the population, and less than 4% of China's landmass. At nearly $6 trillion of GDP, it's the only country that can be truly said to be in the same output league as the U.S. and China. Prime Minister Shinzo Abe's attempts to jumpstart the economy have been effective in 2013, and although the success of "Abenomics" will take time to ascertain, for now it has provided a fiery spark to an economy too large to ignore. Look no further than the previously moribund Japanese stock market, as measured by the Nikkei 225 Index: With just two weeks left in the trading year, it's returned a vertiginous 50% year-to-date.

Domain: Economy; Category: International economics

Se svou zdánlivě stálou deflací a stagnujícím hospodářským růstem je snadné zapomenout, že malý ostrovní národ Japonska má hospodářskou produkci skoro tří čtvrtin čínské produkce. A to navzdory faktu, že celková populace Japonska je srovnatelná s pouhými 9% populace Číny a jeho územní rozloha s 4% čínské územní rozlohy. Při téměř 6 trilionech am. dolarů HDP je to jediná země, která je v hospodářské produkci srovnatelná s USA a Čínou. Pokusy japonského premiéra Shinzo Abe nastartovat ekonomiku země v roce 2013 byly úspěšné a ačkoli skutečný úspěch jeho reforem bude možné určit až s postupem času, v současné době vnesly do japonské ekonomiky jiskru, která je příliš velká na to, aby ji bylo možné ignorovat. Není třeba hledat příklad nikde jinde než na japonském akciovém trhu. Měřeno indexem Nikkei 225: Při pouhých 2 týdnech, které zbývaly v obchodním roce, se do konce roku vrátilo závratných 50%.

Domain: Economy; Category: International economics

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Business Blossarys

HP Printer Driver Download 123.hp.com/setup ...

Category: Business

By: downloadprinter

Sexpuppen sind ein Objekt, mit dem psychische ...

Category: Business

By: mylovedoll

In den letzten Jahren haben Sexpuppen ...

Category: Business

By: mylovedoll

Lifts Metabolism Supercharged digestion gives ...

Category: Business

By: danielcreightoni