Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Los tres pilares en Mina que son lapidados en total rechazo a Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Category: Islam

La batalla ante Alá que toma lugar en el Monte Arafat, o el 'Monte de la Piedad'.

Domain: Religion; Category: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Category: Islam

El sermón que predica un imán. El monte Arafat es el lugar donde Mahoma predicó su último sermón o khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Category: Islam

El mes en el cual Hajj puede embarcarse, del 8o. al 13o.

Domain: Religion; Category: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Category: Islam

Los castigos para aquellos que no creen en el Islam, espantosos castigos en el fuego del infierno

Domain: Religion; Category: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Category: Islam

Es la recompensa para un creyente del Islam en el día del juicio, el paraíso. También se refiere al lugar en donde Adán y Hawwa (Eva) vivían antes de su desobediencia y destierro del 'Jardín del Edén'.

Domain: Religion; Category: Islam

Shpërblimi për një besimtar të Islamit në ditën e gjykimit, parajsës. Gjithashtu toka në të cilën Adami dhe Hawwa '(Eva) jetuan përpara mosbindjes dhe largimit prej "Kopshtit te Edenit".

Domain: Religion; Category: Islam

El ser uno y la unidad de Alá, una muy importante idea en el Islamismo.

Domain: Religion; Category: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Las noventa y nueve cuentas que ayudan a los musulmanes a recordar los noventa y nueve nombres de Alá.

Domain: Religion; Category: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Category: Islam

El Día del Juicio, el día en el cual Alá nos juzgará a todos, incluyendo a Iblis (o Shaytan), el diablo.

Domain: Religion; Category: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Category: Islam

La sumisión a Allah. Se dice que toda criatura "conoce" su propio modo de orar y alabar Sura 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Category: Islam

La vida después de la muerte, también conocida como "El más allá".

Domain: Religion; Category: Islam

Jeta pas vdekjes, e njohur gjithashtu edhe si "bota e përtejme".

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys