Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

13 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

The oneness and unity of Allah, a very important idea in Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mga pagkakatulad at pagkakaisa ng Ala, isang napaka-mahalagang ideya sa Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Ninety-nine prayer beads that help Muslims remember the ninety nine names of Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Siyamnapung-siyam na panalangin na kuwintas na makakatulong sa Muslim upang maalala ang 99 pangalan ng Ala.

Domain: Religion; Category: Islam

Submission to Allah. It is said that every creature 'knows it's own (mode of) prayer and praise' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagpapasakop kay Ala. Sinasabi nito na bawat nilalang ay alam ang kanyang (moda ng) panalangin at pagpuri Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

The Day of Judgement, the day on which Allah will judge us all, including Iblis (or Shaytan), the devil.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

Domain: Religion; Category: Islam

Life after death, also known as 'The afterlife'.

Domain: Religion; Category: Islam

Buhay pagkatapos ng kamatayan, na kilala rin bilang \"Ang kabilang-bhay\".

Domain: Religion; Category: Islam

The reward for a believer of Islam on the day of judgement, paradise. Also the land in which Adam and Hawwa' (Eve) lived in before their disobedience and removal from the 'Garden of Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang gantimpala para sa isang naniniwala a Islam sa araw ng paghuhukom, paraiso. Gayundin ang lupa kung saan si Adam at Hawwa' (Eba) ay nanirahan bago ang kanilang pagsuway at pag-aalis mula sa \"Hardin ng Eden\".

Domain: Religion; Category: Islam

The punishment for those who don't believe in Islam, dreadful punishment in the fires of 'hell'.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang kaparusahan para sa mga hindi naniniwala sa Islam, kakila-kilabot na kaparusahan sa apoy ng\"impyerno\".

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagkamasunurin, ang isang pagkilos ng pagsamba at pagsumite sa Ala. Tungkulin Ang isang Muslim ay.

Domain: Religion; Category: Islam

A circling of the Kab'ah anti clockwise. Seven tawafs are required for the first part of Hajj and for 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

One 420 meter run from the hill of Safa to Marwah. The run back is also a sa'y. Seven sa'ys must be completed for both Hajj and 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Isang 450 metrong takbo mula sa burol ng Sapa patungo sa Marwa. Sa-ay din ang pagtakbo pabalik. Ang pitong sa-ay ay dapat kumpletuhin ng parehong Hads at Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

The sermon preached by an Imam. Mount Arafat is where Muhammed preached his last khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang sermon na iminimisa ng Imam. Ang bundok arapat kung saan ginanap ni Muhammed ang kanyang pinakahuling Kubat.

Domain: Religion; Category: Islam

The stand before Allah that takes place on Mount Arafat, or the 'Mount of Mercy'.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang katayuan bago si Allah, na ginanap sa Bundok Arapat o Bundok ng Awa.

Domain: Religion; Category: Islam

The three pillars at Mina that are stoned to symbolise the total rejection of Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang tatlong haligi ng Mina na sinimento upang magsimbolo ng lubos na pagtanggi sa Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys