Inicio > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Categoría:

Company: Ummah

10 Terms

Created by: TheUmmah

Número de Blosarios: 1

Mis términos
Coleccionar término

Los tres pillares en Mina que son apierrados a simbilozar la recheza total de Iblis.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Ser de pies delante Allah tomando lugar en el Monte Arafat o Monte de Piedad.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Categoría: Islam

El sermon preclamado por un Imam. El Monte Arafat is el lugar donde Muhammed habia proclamado a su ultimo khutbah.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Categoría: Islam

El mes en el cual el Hajj puede iniciarse va desde el 8 al 13.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Obediencia, un acto de culto y sumision al Allah Un deber de los Musulmanos

Domain: Religion; Categoría: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Categoría: Islam

La punicion de los que no creen en Islam, punicion horrible del enfero.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Categoría: Islam

La compensacion de un creedor en Islam en el dia de Justicia de Dios, paradiso. La tierra tambien donde Adam y Eva habian vivido antes su desobediencia y rechezo del Paradiso.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Shpërblimi për një besimtar të Islamit në ditën e gjykimit, parajsës. Gjithashtu toka në të cilën Adami dhe Hawwa '(Eva) jetuan përpara mosbindjes dhe largimit prej "Kopshtit te Edenit".

Domain: Religion; Categoría: Islam

Idea central del Islam que hacer referencia a la unicidad y unidad de Alá.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Objeto similar a un rosario, con 99 cuentas que se utiliza para recordar los 99 nombres de Alá.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Día del juicio en el que Alá juzgará a todos, incluido a Iblís (o Shaitán), el diablo.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Categoría: Islam

La sumisión a Alá. Es más, cada criatura "sabe como orar y glorificar [a Alá]" (Sura 24, 41).

Domain: Religion; Categoría: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Categoría: Islam

Vida después de la muerte, también conocida como 'la muerte'.

Domain: Religion; Categoría: Islam

Jeta pas vdekjes, e njohur gjithashtu edhe si "bota e përtejme".

Domain: Religion; Categoría: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicar  
Otros Blosarios