الصفحة الرئيسية > Blossary: Alzheimer’s Disease
All about Alzheimer’s Disease

الفئة: Health

22 Terms

Created by: paul01234

Number of Blossarys: 51

My Terms
Collected Terms

Vnější struktura nervové tkáně mozku, který pokrývá mozku. Je rozdělena na dvě kůru a je označován jako šedé hmoty, protože se skládá z buněk těla a kapiláry.

Domain: Health care; المجال/التخصص: Medicine

受损的认识或缺乏洞察力一个人了解他或她的残疾。这导致的损害或伤害的大脑结构,专门向顶叶或右半球额颞顶叶区域上。

Domain: Health care; المجال/التخصص: Diseases

The process of detecting antigens such as proteins in tissue cells by using antibodies' principle of binding to specific antigen. It is widely used in abnormal cell diagnosis that is found in ...

Domain: Health care; المجال/التخصص: Medicine

Are extracellular, insoluble fibrous protein aggregates that exhibit beta sheet structure and arises from 18 folded versions of proteins. They form insoluble fibrils which interact with one another. ...

Domain: Health care; المجال/التخصص: Medicine

The complete or partial muscle wasting of a certain part of the body. It is caused by mutations, poor circulation and nutrition, loss of hormonal support and nerve supply and lack of use of the ...

Domain: Health care; المجال/التخصص: Diseases

The outermost structure of neural tissue of the cerebrum which covers the cerebrum. It is divided into two cortices and is referred as grey matter because it is composed of cell bodies and ...

Domain: Health care; المجال/التخصص: Medicine

A structure that allows a neuron or nerve cell to pass through an electrical signal to another cell. These are vital to function of the neuron in passing signals to target cells.

Domain: Health care; المجال/التخصص: Medicine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

all about Egyptian Gods and Goddesses

المجال/التخصص: Religion

By: paul01234

all about spells used in the movie or book Harry ...

المجال/التخصص: Entertainment

By: paul01234

all about software engineering terms

المجال/التخصص: Engineering

By: paul01234

all about terms related to database management

المجال/التخصص: Technology

By: paul01234