الصفحة الرئيسية > Blossary: NIS education
It is a glossary of concepts and categories of education

الفئة: Education

4 Terms

Created by: Anareka

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Oқыту мен оқу тәжірибесін жетілдіру мақсатында бірізді, тізбектелген, жоспарланған іс-әрекеттерді орындауды, сондай-ақ зерттеу бары- сында алынған нәтижелерге жүйелі түрде мониторинг ...

Domain: Education; Education; المجال/التخصص: Professional training; Higher education

A system of methodological and theoretical principles of research of mental phenomena, according to which the main subject of research is activity being an intermediate link for all mental processes. ...

Domain: Education; Education; المجال/التخصص: Professional training; Higher education

Подход, предполагающий выполнение последовательных, запланированных действий с целью совершенствования практики преподавания и обучения, совместно с систематическим мониторингом результатов, ...

Domain: Education; Education; المجال/التخصص: Professional training; Higher education

A research method that provides a number of consistent, planned activities,aimed at improving the practice of teaching and learning, together with systematic monitoring of the results ...

Domain: Education; Education; المجال/التخصص: Professional training; Higher education

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
Other Education Blossarys

Online academic custom essay writing services ...

Category: Education

By: gracedawkins

Not in a mood to write your academic papers? Ask ...

Category: Education

By: jamesowens90

1. Not in a mood to write your academic papers? ...

Category: Education

By: jamesowens90

A literature review is a comprehensive summary of ...

Category: Education

By: nealmiller