الصفحة الرئيسية > Blossary: Management
Technical terms used in the management area

الفئة: Business

22 Terms

Created by: andreia33

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Khách hàng hài lòng - khách hàng nhận thức của các văn bằng để mà nhu cầu của họ đã được đáp ứng. Sự hài lòng có thể cảm nhận như là một phần thưởng bằng quy trình tốt quyết định thực hiện bởi khách ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

客户满意--客户感知度的到他们的需要得到满足的。满意可以感觉到作为奖励的过程中很好的决定采取的客户 (Piqueras,2003: 3),另一方面可以作为加固为客户重新使用该产品/服务公司问题 (Huete,1998 年 ;Skogland 和 Siguaw,2004年)。是满意 的购买的顾客 / 习得的一种产品 / 服务是更有可能返回用的产品 / 服务的这家公司 (Skogland 和 ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Vision - reveals the strategic intent of an organization, formulated in terms of prediction or anticipation of the evolution of the external environment and how the organization intends to put up ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Management system - a system to establish policy and objectives and to achieve these goals. A management system is a proven framework to manage and continuously improve policies, procedures and ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Customer satisfaction - Customer perception of the degree to which their needs were met. Satisfaction can be felt as a reward by the process of good decision taken by the customer ( Piqueras , ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Quality - the degree to which a set of inherent characteristics satisfies the requirements. Quality is a subjective concept and the term comes from Latin. Quality is related to perceptions of each ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Process-set of interrelated activities or interactive that transforms inputs into outputs (products). We define the term process as interrelated sequence of events that are related to each other, in ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
Other Business Blossarys

HP Printer Driver Download 123.hp.com/setup ...

Category: Business

By: downloadprinter

Sexpuppen sind ein Objekt, mit dem psychische ...

Category: Business

By: mylovedoll

In den letzten Jahren haben Sexpuppen ...

Category: Business

By: mylovedoll

Lifts Metabolism Supercharged digestion gives ...

Category: Business

By: danielcreightoni