الصفحة الرئيسية > Blossary: Blossary-A

الفئة: Business

7 Terms

Created by: RajeshKOjha

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Landets internasjonale transaksjoner som følge av dagens renn, i motsetning til endringer i aksjer som inngår i hovedstaden konto. Inkluderer handel med varer og tjenester (inkludert betaling av ...

Domain: Economy; المجال/التخصص: International economics

一個國家的國際交易產生的電流流動,而不是股票是資本帳戶的部分的變化。再加上資金流入和流出的轉讓包括商品貿易及服務 (包括支付的利息及股息資本)。 ...

Domain: Economy; المجال/التخصص: International economics

A country's international transactions arising from current flows, as opposed to changes in stocks which are part of the capital account. Includes trade in goods and services (including payments of ...

Domain: Economy; المجال/التخصص: International economics

国の国際取引の変更株式資本勘定の一部ではなく、現在のフローから生じる。プラスの流入と流出の転送の貿易商品及びサービス (利息及び資本配当金の支払いを含む) が含まれています。 ...

Domain: Economy; المجال/التخصص: International economics

Transaccions internacionals de un país derivades fluie corrent, en lloc de canvis en les poblacions que integren el compte de capital. Inclou comerç en béns i serveis (inclosos els pagaments ...

Domain: Economy; المجال/التخصص: International economics

O ţară tranzacţiilor internaţionale care decurg din fluxurile de curent, spre deosebire de variația stocurilor care fac parte din contul de capital. Include schimburile de bunuri și servicii ...

Domain: Economy; المجال/التخصص: International economics

A country's international transactions arising from current flows, as opposed to changes in stocks which are part of the capital account. Includes trade in goods and services (including payments of ...

Domain: Economy; المجال/التخصص: International economics

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
Other Business Blossarys

Jasaseosmm.com is the Best SMM Panel With the ...

Category: Business

By: contol

https://www.alliedpackworld.com/Shopping-Box-bags. ...

Category: Business

By: alliedpackworld

Buy fake Canadian passports online https://bulk ...

Category: Business

By: bulkbanknote

MASTERCARD® BLACK CARD™ BENEFITS https://bulkba ...

Category: Business

By: bulkbanknote