مصطلحات idacoppola

intelaiatura superiore

إنشاء; النوافذ

Membro di sommità o superiore di qualsiasi elemento o struttura. Per le finestre, si riferisce alla parte superiore del telaio.

apertura a lancetta

إنشاء; النوافذ

apertura alta e snella con una sommità ad arco acuto, spesso con luci piombate con taglio a diamante; caratteristica dell'architettura gotica.

smontato

إنشاء; النوافذ

Non assemblato. Parti di un telaio prefabbricato da assemblare in un secondo momento in cantiere.

الجمهور(21949) عرض كل

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم