مصطلحات Marila Tosi

aliquota fiscale

خدمات مالية; مالية عامة

La percentuale di tasse da pagare in base ai diversi livelli di reddito.

Trendline

خدمات مالية; مالية عامة

Linea in un grafico tecnico che indica gli andamenti passati di un titolo; si utilizza per tentare di predire i futuri movimenti di prezzo.

tabella di colore-ricerca

البرامج; أنظمة التشغيل

Una tabella contenente i valori utilizzati per eseguire la mappatura degli indici dei colori ai valori dei colori reali.

متابعين(0) عرض كل

ليس لدي متابعين حتى الان

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم