مصطلحات Irimak

Grano duro bianco

زراعة; زراعة عامة

Il grano duro bianco è una delle più recenti varietà di frumento coltivate negli Stati Uniti. Strettamente imparentato con le varietà di frumento rosso (eccetto per il gene del ...

Nota di rilascio

أجهزة طبية; معدات الأشعة

La nota di rilascio o nota sulla versione è un documento in cui viene presentata una panoramica delle novità e degli aggiornamenti relativi al prodotto che accompagna.

Resa in tagli

منتجات لحوم; لحم البقر

La resa in tagli è la percentuale di carne disponibile alla vendita dopo la macellazione dell'animale.

متابعين(0) عرض كل

ليس لدي متابعين حتى الان

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم