مصطلحات Gaia Pandolfi

diabetologo

رعاية صحية; علاج السكري

Medico specializzato nel trattamento di persone affette da diabete.

esofagite

رعاية صحية; علاج السرطان

Infiammazione dell'esofago (tubo che porta il cibo dalla bocca allo stomaco).

intestino tenue

رعاية صحية; علاج السرطان

Parte dell'apparato digerente che si trova tra lo stomaco e l'intestino crasso.

الجمهور(21783) عرض كل

متابعين(0) عرض كل

ليس لدي متابعين حتى الان

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم